Integritetspolicy

Integritetspolicy
För att följa GDPR lagen så har vi tagit fram en integritetspolicy

Genom att lämna dina uppgifter till oss i samband med beställningar/offerter/nyhetsbrev samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn.

Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Järnspisens Matbod behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen jarnspisenpitea.se samt våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen jarnspisenpitea.se samt våra produkter och/eller tjänster. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Järnspisens Matbod (bolagsnamnet Ceda Lindström AB) med organisationsnummer 559054-4093 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Järnspisens Matbod behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Järnspisens Matbod. I sådant fall kommer Järnspisens Matbod inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Järnspisens Matbod behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Järnspisens Matbod som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Järnspisens Matbod kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Järnspisens Matbod ser ett intresse för dig att få marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter
Järnspisens Matbod samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på jarnspisensmatbod.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Hur vi bevarar personuppgifter
Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt bokföringssytem och affärssystem kopplat till tillhörande företag/privatpersoner och kontaktuppgifter. Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram. 

Varför vi bevarar personuppgifter
Järnspisens Matbod bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Järnspisens Matbods produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

Hur länge vi bevarar personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Järnspisens Matbod sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Järnspisens Matbod kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Järnspisens Matbods rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part
Järnspisens Matbod kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Järnspisens Matbod kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Järnspisens Matbods räkning, exempelvis samarbetspartners, redovisningsbyrå och IT-leverantörer.

Järnspisens Matbod för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Järnspisens Matbods rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Järnspisens Matbod vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Järnspisens Matbod säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter
Järnspisens Matbod har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Järnspisens Matbod är skyldiga att följa Järnspisens Matbods regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Järnspisens Matbod som personuppgiftsbiträde
Det kan uppstå tillfällen där Järnspisens Matbod inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Järnspisens Matbod personuppgifter enligt de instruktioner Järnspisens Matbod fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Järnspisens Matbod kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Järnspisens Matbod få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn
Järnspisens Matbod förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation
Järnspisens Matbod ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras till info@jarnspisenpitea.se eller Järnspisens Matbod, Att. Ceda Lindström AB, Stridholmsvägen 17, 941 92 Arnemark. Kontaktperson för Integritetsfrågor är Cecilia Lindström och nås på 0911-199 20.

 

Ändrat 2019-01-10

Bokning & Beställning

hos oss kan ni beställa 24 timmar om dygnet!

Vi erbjuder ett antala olika produkter att beställa och köpa via vår webshop. Ni hittar bland annat vår Järnpåse, säsongspåsar, bröd, kött osv.